Privacy statement

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Stichting IZZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2 Doeleinden verwerking gegevens

Stichting IZZ gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van het boek Zuurstof voor zorgprofessionals naar het bezorgadres
 • Communicatie over de verzending naar het opgegeven mailadres (o.a. bevestiging)
 • Verzending van de factuur naar het opgegeven factuuradres
 • Verzending van mails over gerelateerde projecten, onderzoeken, activiteiten e.d. naar het opgegeven mailadres

Bij deze informatieverstrekking heeft Stichting IZZ een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw gegevens. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ.

2.1 Verwerkte persoonsgegevens

Voor bovenstaande doeleinden verzamelt en gebruikt Stichting IZZ de volgende gegevens van contactpersonen bij zorgorganisaties:

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Organisatienaam
 • Postcode (zakelijk)
 • Huisnummer (zakelijk)
 • Straat (zakelijk)
 • Plaatsnaam (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

2.3 Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat uw gegevens worden bewaard totdat u bij Stichting IZZ een verzoek indient voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens (zie paragraaf 5.2 en 5.3).

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die door Stichting IZZ worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 2), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Voor de communicatie per e-mail kan Stichting IZZ gebruik maken van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 6).

3. Contact met IZZ

Als u vragen hebt over deze website, informatie, projecten of diensten, of als u een wijziging wilt doorgeven in uw gegevens, kunt u per post, e-mail of telefoon contact opnemen met Stichting IZZ.

Voor de beantwoording van vragen per telefoon kunnen wij gebruik maken van de ondersteuning door een derde partij. Deze partij neemt telefoongesprekken op om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten (zie paragraaf 6).

4. Cookies op zuurstofvoordezorgprofessional.nl

Op deze website maken Stichting IZZ en derde partijen gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de technische werking van de website, om webstatistieken te meten, voor onderzoek onder de bezoekers van de website en om gerichte online advertenties te kunnen tonen. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en bij een vervolgbezoek aan deze website herkend.

Wij vinden het belangrijk dat u als bezoeker zelf de controle hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en waarvoor.

We maken onderscheid in functionele, analytische en trackingcookies. Met het plaatsen van trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (zie paragraaf 4.3).

4.1 Functionele cookies

De op deze website gebruikte functionele cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

4.2 Analytische cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Deze cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan deze website. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s, of duur van de ‘gebruikerssessie’. Het IP-adres wordt geanonimiseerd.

De gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op de gebruikerswensen te laten aansluiten.

4.3 Trackingcookies om advertenties te tonen op andere websites

Als u hiervoor akkoord hebt gegeven, plaatsen Stichting IZZ en derden ook zogenoemde trackingcookies. Deze maken het mogelijk om online advertenties zo gericht en passend mogelijk onder uw aandacht te brengen. We maken gebruik van diverse tools voor display-, social media- en zoekmachine-advertenties.

We maken gebruik van trackingcookies om:

 • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit is nodig om de effectiviteit van de advertenties te kunnen analyseren.

Met trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het gaat dan om:

 • Bezochte webpagina’s
 • IP-adressen
 • Cookie-inhoud
 • Referrer-URL
 • Eventuele overige gegevens, zoals gegevens over de gebruikte randapparatuur en instellingen van de software op het apparaat.

Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd, zodat de data nooit herleidbaar zijn naar een persoon, maar wel naar een cookie / UID (uniek identificeerbare gebruiker).

Trackingcookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. We bewaren de persoonsgegevens die met trackingcookies worden verzameld, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u uw cookies niet zelf al eerder hebt verwijderd of gewijzigd, vervallen de cookies automatisch 30 dagen na de laatste interactie.

De gegevens die met trackingcookies worden verzameld en verwerkt, verstrekt Stichting IZZ aan derden uitsluitend voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Het gaat om (internet)marketingbureaus en onderzoeksbureaus. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 6).

4.4 Wijzigen van cookies

In onderstaand schema staat welke cookies we standaard plaatsen bij een bezoek aan deze website en wat we plaatsen wanneer u onze cookies accepteert of weigert.

Het is mogelijk om cookies uit te zetten. De wijze waarop u dit kunt instellen, is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Let op: als uw internetbrowser geen (functionele) cookies accepteert, werken sommige delen van de website niet goed.

4.5 Analyse tools

Stichting IZZ maakt gebruik van diverse tools voor het analyseren van websitegedrag (bijvoorbeeld Google analytics). We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leveranciers. Gegevens worden niet met derden gedeeld en verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld.

5. Rechten t.a.v. uw persoonsgegevens

Stichting IZZ is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Hierna wijzen wij u op uw rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

5.1 Recht op inzage

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Stichting IZZ van u heeft, dan kunt u ons om een opgave vragen via privacy@stichtingizz.nl. Wij zullen u dan binnen twee weken een overzicht van uw gegevens verstrekken.

5.2 Recht op rectificatie en aanvulling

Hebt u een overzicht opgevraagd van uw gegevens via privacy@stichtingizz.nl en zijn uw gegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om wijziging of bijwerking van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

5.3 Recht op vergetelheid

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om verwijdering van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

5.4 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die Stichting IZZ van u heeft. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. U kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij.

5.5 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting IZZ of door één van onze verwerkers. U kunt uw bezwaar per e-mail of post kenbaar maken aan het FG-team van Stichting IZZ. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw bezwaar.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ (zie paragraaf 8).

5.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting IZZ. Dit is het geval als de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan).

5.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen. Mocht Stichting IZZ een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, met belangrijke consequenties voor u, dan hebt u het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stichting IZZ beschermt de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onder andere:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is binnen Stichting IZZ beperkt tot de medewerkers die daar m.b.t. hun functie gebruik van moeten maken.
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers). Hierin maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De gegevensuitwisseling met verwerkers van persoonsgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • We maken gebruik van ZIVVER voor de beveiligde en versleutelde verzending van e-mails met persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind m.b.t. het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We zijn aangesloten bij het AVG-programma van de Stichting AVG.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

7. Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u deze website bezoekt.

8. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over het privacy statement of over de wijze waarop Stichting IZZ met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail of post contact opnemen met het FG-team. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw vraag of verzoek, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Stichting IZZ

KVK 41177414
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming-team (FG-team)
Prins Willem-Alexanderlaan 719
7311 ST Apeldoorn
privacy@stichtingizz.nl